Säkert husbygge med Huspartner

Det är viktigt att känna sig trygg och säker genom hela byggprocessen och även för tiden efter man övertagit huset och flyttat in. Därför finns ett bra skydd som ingår när man köper ett hus av Huspartner. Man har även möjlighet att utöka detta skydd utefter egna önskemål. Här följer en kortfattad beskrivning över vad som gäller och vad man skall tänka på.

Färdigställandeförsäkring

När ni köper ett hus med entreprenad från Huspartner ingår en Färdigställandeförsäkring som innebär ett konsumentskydd under byggtiden. Garantin täcker upp för eventuella merkostnader som uppstår om husbyggaren skulle gå i konkurs under byggtiden eller att det finns annan anledning att häva köpet. Färdigställandegaranti tecknas hos Gar-Bo med förmån till er som beställare.

Entreprenadförsäkring

När vi bygger ert hus ingår en entreprenadförsäkring som täcker upp hela värdet av huset under byggtiden. Denna försäkring gäller fram till en godkänd slutbesiktning varefter er egna hem- och villaförsäkring övertar ansvaret för huset (viktigt att ni inte glömmer att teckna en hem- och villaförsäkring inför slutbesiktningen).

Produktgarantier

Vissa produkter i ert hus har egna garantier mot fel som kan uppstå. Fönster från tillverkaren Elitfönster har t ex en 10-årig garanti mot kondens, röta och funktion. Vid slutbesiktningen erhåller ni en ”Drift- och Underhållspärm” där de olika produktgarantierna är med.

Två-års garantitidbesiktning

Två år efter godkänd slutbesiktning kan beställaren kalla till en två-års garantitidsbesiktning. Vid denna besiktning går man igenom huset för att avgöra om det finns saker som hänt med huset fram till denna tid. Det kan t ex röra sig om större rörelsesprickor, fönster som är svåra att öppna mm. Konstaterade fel som ligger på entreprenörens ansvar rättas då till kostnadsfritt (dock ej allmänt slitage och egen åverkan).

Ytterligare försäkringsskydd

Man kan även teckna en extra försäkring som gäller upp till tio år efter slutbesiktningen. Denna försäkring går att teckna hos Gar-Bo och den följer sedan med huset oavsett ägare (objektförsäkring). Om fel som omfattas av försäkringen upptäcks, vänder sig husägaren direkt till Gar-Bo.

Läs mer om ditt ansvar som byggherre på Boverkets hemsida